WOLONTARIUSZ PRZY POKRZYWDZONYM

Podstawowym celem Fundacji jest doprowadzenie do tego, by wszystkie osoby pokrzywdzone mogły w pełni korzystać z praw, które im przysługują zgodnie z polskim prawem, a także by rozszerzać ich katalog i dostosowywać go do potrzeb osób pokrzywdzonych.

Fundacja uczestniczy zatem w rozwijaniu systemu wsparcia, który jest szczególnie ważny w pierwszych godzinach czy dniach po skrzywdzeniu przez sprawcę przestępstwa. Stąd naszym celem jest ożywienie art. 299a § 1 k.p.k.* Chcemy, aby każda osoba pokrzywdzona przestępstwem mogła skorzystać z profesjonalnego asystenta-wolontariusza, który będzie towarzyszył jej podczas różnych czynności urzędowych w całym postępowaniu karnym, a także wspomagał ją w kontaktach z takimi instytucjami, jak służba zdrowia czy pomoc społeczna (więcej w dokumencie “Wolontariusz przy pokrzywdzonym”).

Działania Fundacji Pomocy Ofiarom przestępstw powinny polegać na utworzeniu i przeszkoleniu grupy woluntariuszy mogących pełnić funkcję osób wspierających pokrzywdzonych na podstawie regulacji art.299 a k.p.k. oraz propagowaniu tej instytucji wśród przedstawicieli organów ścigania i prokuratury. Jeśli chodzi o profil potencjalnych woluntariuszy to mogą być nimi np. emerytowani sędziowie i prokuratorzy oraz młodzi adwokaci lub radcy prawni lub aplikanci adwokaccy (radcowscy). Oprócz praktycznej znajomości procedury karnej powinna ich cechować również empatia wobec pokrzywdzonych oraz zdolność zachowania poufności w odniesieniu do udziału w czynnościach.

Pilotażowy program „Asystent/ka pokrzywdzonego przestępstwem”

Od początku 2023 roku wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia P.T.P.** uruchomiliśmy pilotażowy program „Asystent dla pokrzywdzonego przestępstwem”. Oferowane w ramach projektu wsparcie asystenta/ki będzie uzupełniało istniejącą, szeroką ofertę Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (prowadzonego przez „Niebieską Linię” i finansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości) obejmującą pomoc psychologiczną, prawną, materialną oraz inną, zgodną z potrzebami osoby pokrzywdzonej. Program będzie realizowany w Warszawie i jej okolicach.

Program skierowany jest do pokrzywdzonych takimi przestępstwami jak: ciężki uszczerbek na zdrowiu, uszkodzenie ciała, pobicie, bójka z użyciem niebezpiecznego narzędzia, zgwałcenie, seksualne wykorzystanie małoletniego, przemoc w rodzinie, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, oszustwo (w szczególności dotyczące osób starszych). Ze wsparcia asystenta/tki będą mogły skorzystać także osoby pokrzywdzone innymi przestępstwami powodującymi dotkliwe skutki psychiczne i fizyczne w ich życiu oraz osoby wyjątkowo nieporadne czy o specjalnych potrzebach.

Asystent/ka będzie ustanawiana wyłącznie na prośbę i za zgodą osoby pokrzywdzonej. Nie będzie zastępował pełnomocnika z wyboru czy z urzędu, a jedynie wspierał pokrzywdzonego.

Asystent/ka będzie wolontariuszem wywodzącym się z różnych środowisk, w szczególności psychologicznych, prawniczych i socjalnych. Każdy z wolontariuszy/ek przechodzić będzie obowiązkowe szkolenie psychologiczne i prawne.

Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, aby po zakończeniu programu pilotażowego i jego ewaluacji działanie to upowszechnić w całej Polsce, by każda osoba pokrzywdzona mogła skorzystać ze wsparcia asystenta/ki pokrzywdzonego w ośrodkach i lokalnych punktach działających w ramach Sieci Pomocy Ofiarom Przestępstw***.

*Art. 299a § 1 k.p.k. Podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym może być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli nie uniemożliwia to przeprowadzenie czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób.

**adres i telefon: Ośrodek dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, ul. Widok 24, II piętro 00-023 Warszawa tel. 22 824 25 01

***W Sieci jest obecnie ponad 300 miejsc pomocowych (okręgowe i lokalne punkty pomocy), które powinny zapewnić profesjonalną, kompleksową i bezpłatną pomoc dla ofiar przestępstw.

JAK POMAGAMY?

Uczymy ofiary przestępstw jakie przysługują im prawa i jak z nich korzystać.