MEDIACJA

Mediacja to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kontrowersji oraz wypracowania rozwiązania zadowalającego obie strony sporu.

Mediacje od wielu lat są instytucją polskiego systemu prawnego, gdyż mają duże znaczenie społeczne, różniąc się od autorytatywnych rozstrzygnięć sądowych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie kto ma rację lecz dążenie do porozumienia/ugody zadowalającego strony sporu i przyjmowanego dobrowolnie.

Mediacja może uzupełniać postępowanie karne (od 1997 r.), stanowić instytucję dla nieletnich (od 2001r.), instytucję prawa cywilnego (od 2005 r) i instytucję sądowo- administracyjna (od 2004).

Dane liczbowe pokazują, że niestety, w polskim sądownictwie mediacja nie jest wykorzystywana w zadowalającym stopniu.

Obowiązujące regulacje dotyczące mediacji w sprawach karnych, nieletnich i cywilnych odmiennie regulują problemy dotyczące istoty i zasad postępowania mediacyjnego, także statusu i wynagrodzenia mediatorów. Potrzebne jest jednolite, wspólne dla wszystkich rodzajów mediacji unormowania dotyczące wymogów, jakie powinny spełniać podmioty chcące uzyskać status mediatora, zasad i trybu postępowania mediacyjnego. Spowoduje to czytelną regulację tej instytucji, upowszechniania i używanie jako codziennego narzędzia.

JAK POMAGAMY?

Uczymy ofiary przestępstw jakie przysługują im prawa i jak z nich korzystać.