Jak szukać pomocy?

Help,Concept,Hands,Reaching,Out,To,Help,Each,Other,In

Jak pomagamy

Obowiązujące prawo gwarantuje ofiarom przestępstw wsparcie i ochronę. Znajomość tych praw nie jest wystarczająca w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród ofiar przestępstw. Uczymy je jakie przysługują im prawa i jak z nich w pełni korzystać. Jest szczególnie ważne, by osoba pokrzywdzona jak najszybciej uzyskała pomoc i wsparcie; uczymy do jakich instytucji (m.in. policja, prokuratura, służba zdrowia, pomoc społeczna) można się zwracać i po jaką pomoc. W wyjątkowych przypadkach świadczymy pomoc finansową.

Wniosek należy złożyć w siedzibie Fundacji: 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentów dotyczących popełnienia czynu zabronionego, wskazać dowody potwierdzające wyrządzenie szkody, a także inne okoliczności mające wpływ na ustalenie wysokości pomocy.

Zarząd Fundacji może zwrócić się do pokrzywdzonego przestępstwem o przedłożenie dodatkowych dowodów lub oryginałów dokumentów.

Fundacja nie udziela także porad prawnych i nie zajmuje się sprawami cywilno-prawnymi.

JAK POMAGAMY?

Uczymy ofiary przestępstw jakie przysługują im prawa i jak z nich korzystać.