Polityka prywatności

Polityka prywatności Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw  wraz z postanowieniami dot. zarządzania cookies

Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności została przyjęta przez Fundację Pomocy Ofiarom Przestępstw z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, KRS: 0000119705, REGON: 001243905, adres e-mail: biuro@fpop.org.pl, zwaną dalej „Fundacją”. Fundacja jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa i niniejszej polityki.

Niniejsza polityka stanowi dokument przyjęty w celu należytego poinformowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego względu, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których Fundacja jest administratorem Państwa danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których Fundacja przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Fundacja realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy informacje o numerze IP urządzenia, z którego korzysta osoba odwiedzająca naszą stronę  internetową prowadzoną pod adresem https://www.fpop.org.pl/ (dalej „strona internetowa”).

Korzystamy z ciasteczek (plików cookies), instalowanych na urządzeniu, którego używa osoba odwiedzająca naszą stronę internetową. Pliki te służą m.in.:

 • monitorowaniu ruchu na stronie internetowej;
 • zbieraniu anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej oraz o liczbie korzystających;
 • korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści.

W tym zakresie Fundacja korzysta z usług Google Analytics.

Użytkownik może zarządzać plikami cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w tym zakresie przedstawiamy na końcu niniejszej polityki w dziale pt. „Jak zarządzać ciasteczkami”.

W przypadku gdy użytkownik strony internetowej skorzysta z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, przetwarzamy jego adres e-mail oraz imię i nazwisko.

W przypadku osób, które ubiegają się o pomoc Fundacji, Fundacja może przetwarzać znajdujące się we wniosku o pomoc dane, w tym: Imię, Nazwisko, Data urodzenia, Miejsce urodzenia, PESEL, Miejsce zatrudnienia, Wysokość dochodów, Źródło dochodów (np. renta, emerytura, zasiłek itp.), Wykształcenie, Stan zdrowia, Stan cywilny, Liczba dzieci, Adres zamieszkania, Email, Telefon, Numer konta bankowego, wiek dzieci,, stan zdrowia rodziny wnioskującej osoby. Celem przetwarzania tych danych jest rozpatrzenie przez Fundację wniosku o pomoc złożonego przez osobę, której dane dotyczą lub jej przedstawiciela ustawowego i dalsze procedowanie wniosku, a także udzielenie pomocy, o ile taki wypadek zachodzi. Nadto zaś Fundacja zabezpieczenia i przechowuje dokumentację związaną z wpłyniętymi wnioskami oraz udzieloną pomocą. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest konieczność ochrony żywotnych interesów osoby, której wniosek o pomoc dotyczy lub zgoda tej osoby, a także prawnie uzasadniony interes Fundacji jako administratora tych danych. Dodatkowo zaś podkreśla się, że w przypadku podanych wyżej szczególnych kategorii danych osobowych podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. d) RODO, tj. przetwarzania dokonuje się w ramach uprawnionej działalności prowadzonej z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przez Fundację, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie członków lub byłych członków tego podmiotu lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jego celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą, albo art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Fundację:

1) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez podmiot danych;

2) w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) przypadku przetwarzania danych w celu ochrony żywotnych interesów podmiotu danych przetwarzanie następuje do czasu udzielenia pomocy wnioskodawcy lub wskazanemu przezeń podmiotowi danych;

4) w przypadku przetwarzania danych gdy jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Czy przekazujemy dane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Nie przekazujemy danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom trzecim?

Udostępniamy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy prawa i wyłącznie jeśli jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania:

– w przypadku identyfikatorów internetowych (numer IP, ciasteczka) udostępniamy te dane dostawcom usług informatycznych na rzecz Fundacji;

– w przypadku danych zawartych w formularzu kontaktowym udostępniamy te dane dostawcy usług informatycznych na rzecz Fundacji wyłącznie (dane: imię i nazwisko, adres e-mail);

– w przypadku danych osobowych wnioskodawców o pomoc nie udostępniamy tych danych żadnym podmiotom trzecim, chyba że taki obowiązek będzie wynikał z przepisu prawa lub orzeczenia uprawnionego organu państwa.

Czy stosujemy zautomatyzowane metody przetwarzania danych i podejmujemy decyzje oparte o takie zautomatyzowane przetwarzanie?

Nie, nie stosujemy zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jak również nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu przepisów RODO.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?

Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Fundacja jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@fpop.org.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: biuro@fpop.org.pl.

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowanie swoich danych osobowych, które przetwarza Fundacja można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mai: biuro@fpop.org.pl.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres e-mail: biuro@fpop.org.pl.

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. W tym celu należy wysłać e-maila na adres: biuro@fpop.org.pl.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres biuro@fpop.org.pl. Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Fundację albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Fundację. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii (choć mamy nadzieję, że nie będzie konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres biuro@fpop.org.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Fundacja mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jak zarządzać ciasteczkami?

W przypadku ciasteczek analitycznych Google Analytics dodatek do przeglądarki umożliwiający zablokowanie Google Analytics można pobrać tutaj.

Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając Twojej przeglądarki internetowej:

Google Chrome:

 • Kliknij ikonę na pasku narzędzi
 • Wybierz „Ustawienia”
 • Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
 • W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.


Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:

 • Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
 • W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
 • Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.


Mozilla Firefox:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
 • Wybierz panel „Prywatność”
 • W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.

Opera:

 • Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”
 • W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”
 • W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.

Safari:

 • Kliknij w ikonę ustawień  , a następnie wybierz „Preferencje”
 • Wybierz panel „Prywatność”
 • Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”.
 • Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”
 • Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”
 • Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.

Wszystkie pozostałe przeglądarki: prosimy o zajrzenie do sekcji „Pomoc” w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.