Aktualności

Sympozjum “Leave No Victim Behind: Prawa ofiar a cele zrównoważonego rozwoju”

Publikujemy sprawozdanie z sympozjum “Leave No Victim Behind: Prawa ofiar a cele zrównoważonego rozwoju”, organizowanego przez Victim Support Europe. W sympozjum wziął udział prof. Cezary Kulesza – członek Rady Programowej Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw. FPOP jest członkiem stowarzyszonym VSE.

22 lutego 2024 r., z okazji przypadającego w tym dniu Międzynarodowego Dnia Ofiar Przestępstw, Victim Support Europe (VSE) – europejska organizacja pomocowa, której członkiem jest Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw, zorganizowała sympozjum zatytułowane “Leave No Victim Behind: Prawa ofiar a cele zrównoważonego rozwoju”. Gospodarzem stacjonarnej wersji wydarzenia zostało centrum konferencyjne The Press Club Brussels Europe w Brukseli. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w sympozjum osobiście, było ono transmitowane na żywo w serwisie YouTube na kanale “Brussels Press Club TV”.

Sympozjum miało na celu podkreślenie nieodłącznego związku między prawami ofiar a realizacją propagowanych przez Narody Zjednoczone „Celów Zrównoważonego Rozwoju „(SDGs). Poprzez dzielenie się świadectwami ofiar i spostrzeżeniami ekspertów, wydarzenie podkreśliło konieczność integracyjnego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Sympozjum otworzył Levent Altan – Dyrektor Zarządzający Victim Support Europe, odczytując słowa powitalne Rosy Jansen – Prezes Victim Support Europe. W ramach otwarcia wydarzenia głos zabrały także Katarzyna Janicka-Pawłowska – Koordynator ds. Praw Ofiar Komisji Europejskiej; Anna Giudice – Kierownik Zespołu ds. Dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Joanna Goodey – Kierownik ds. Badań, Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Prelegentki podkreśliły wagę ochrony praw ofiar w niestabilnych czasach, a także ochrony praw ofiar rozwijającej się przestępczości on-line.

Właściwą, panelową część sympozjum poprzedziło świadectwo Stafa Van Pelta, członka Grupy Roboczej ds. Praw Człowieka w Kościele Katolickim i psychologa, który podzielił się swoim doświadczeniem przemocy seksualnej. W rozmowie dołączył do niego Bart Claes, Dyrektor Generalny CAW Groep i Profesor Sprawiedliwości Naprawczej na Avans University of Applied Studies.

Sympozjum zostało podzielone na trzy sesje panelowe. W części pierwszej „Ustalenie kontekstu: Badanie związku między prawami ofiar a konkretnymi celami zrównoważonego rozwoju” w panelu eksperckim zasiedli: Katarzyna Janicka-Pawłowska; Tetiana Rudenko – Starszy Doradca ds. Koordynacji, Biuro Specjalnego Przedstawiciela i Koordynatora ds. Zwalczania Handlu Ludźmi w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie; Joanna Goodey oraz Simon Green – Profesor kryminologii i wiktymologii oraz starszy pracownik naukowy w Wilberforce Institute Uniwersytetu w Hull (Wielka Brytania). W ramach pierwszej sesji panelowej poruszono kwestie związane ze wzajemnymi powiązaniami między celami zrównoważonego rozwoju (SDG) a prawami ofiar, przede wszystkim w kontekście zmienionej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

Druga sesja „Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje” została poświęcona zagadnieniom związanym z reformami wymiaru sprawiedliwości uwzględniającymi zarówno prawa ofiar, jak i cele zrównoważonego rozwoju. W panelu eksperckim zasiedli: Bart Claes, Robin Fontijne – doradca ds. Polityki Strategicznej w Victim Support Netherlands oraz Anna Giudice.

Trzecia, ostatnia sesja panelowa „Równość i wyłączenia społeczne” dotyczyła wyzwań w zakresie ochrony i wsparcia migrantów i osób o niepewnym statusie, a także poprawy dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla ofiar przestępstw w starszym wieku, z niepełnosprawnością oraz ofiar będących osobami świadczącymi usługi seksualne. W panelu eksperckim zasiedli: Louise Bonneau – rzeczniczka Platformy Współpracy Międzynarodowej na Rzecz Nieudokumentowanych Migrantów PICUM; Philippe Seidel Leroy – kierownik ds. Polityki Ochrony Socjalnej w Parlamencie Europejskim; Helen Portal – specjalistka ds. Rzecznictwa i Polityki w Inclusion Europe oraz Sabrina Sanchez – dyrektor Europejskiego Sojuszu na rzecz Praw Prostytucji.

Uwagi końcowe i podziękowania wygłosił Levent Altan, podkreślając istotę wymiany doświadczeń w przedmiocie ochrony ofiar w wymiarze zarówno praktycznym, jak i akademickim – bowiem tylko dzięki współpracy, praktycznym zaleceniom i wspólnemu zaangażowaniu możliwe jest wspieranie pozytywnych zmian ukierunkowanych na poprawę sytuacji prawnej ofiary oraz przyczynienie się do bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa.