misja

dr Lidia Mazowiecka – Prezeska Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw

Co robimy?

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw realizując przyjętą misję dąży do poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwami. Osoby te stanowią w polskim społeczeństwie jedną z grup, której potrzeby nie są zabezpieczane należycie i zgodnie ze standardami EU. Poprzez działania edukacyjne, szkoleniowe, opiniodawcze i wydawnicze dążymy do aktualizowania prawnych rozwiązań wspierania tych osób, wprowadzamy do świadomości społecznej (upowszechniamy) wiedzę o ich problemach i potrzebach, im samym uświadamiamy jakie są ich prawa i jak z nich korzystać. W wyjątkowych sytuacjach statut Fundacji dopuszcza wsparcie finansowe osoby pokrzywdzonej przestępstwem.

Od 2023 roku, wspólnie z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Fundacja realizuje program pilotażowy Asystent pokrzywdzonego przestępstwem.

0

lat działalności Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw (1985-2023)

0

liczba osób, którym Fundacja udzieliła pomocy

0 PLN

kwota przyznanej przez Fundację pomocy

Priorytetowymi zadaniami Fundacji są:

  • szkolenie wolontariuszy do wspierania pokrzywdzonego, towarzyszących mu przez cały tok postępowania karnego, a także informujących o podstawowych uprawnieniach;
  • propagowanie i ożywianie obecnie prawie martwej instytucji kompensaty państwowej, prawnie zobowiązanej do łagodzenia zjawiska wiktymizacji pierwotnej poprzez
    finansowe wspieranie ofiar przestępstw przez państwo;
  • starania, by zapisy dotyczące mediacji w postępowaniu karnym służyły pokrzywdzonym i aby instytucja ta była korzystna dla pokrzywdzonego;
  • współpraca z instytucjami i organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi na rzecz upowszechnienia uprawnień ofiar przestępstw i poprawy ich rzeczywistej sytuacji prawnej.
JAK POMAGAMY?

Uczymy ofiary przestępstw jakie przysługują im prawa i jak z nich korzystać.