Historia fundacji

Watch This Video

Play Now

Lorem ipsum dolor sit amet

Pomagamy już od 30 lat!

Pomysł powołania Fundacji, powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości po seminarium „W kierunku polityki ofiar w Europie” zorganizowanym w 1983 roku przez Helsiński Instutute for Crime Prerention and Control, – instytucja afiliowana przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Założeniem ideowym pomysłu było wprowadzenie odpowiedzialności państwa za stan bezpieczeństwa obywateli, a w konsekwencji za szkody spowodowane wskutek przestępstw. Wcześniej było to niemożliwe. Przez lata trwały próby powołania państwowego funduszu kompensacji szkód wywołanych przestępstwami, ale wszystkie zakończyły się fiaskiem z powodu braku dofinansowania z budżetu państwa.

0

rok założenia

0

tylu osobom już pomogliśmy

0

Tyle przeznaczyliśmy na pomoc

Lorem ipsum

Dlatego też powstała społeczna inicjatywy gromadzenia pozabudżetowych środków na pomoc ofiarom przestępstw. I tak w 1985 roku zaczęła działać nasza Fundacja. Pierwszym fundatorem było państwowe Wydawnictwo Prawnicze, a obecnie rolę tę przejęło wydawnictwo Wolters Kluwer, które w efekcie szeregu zmian własnościowych na tym rynku stało się sukcesorem tamtej oficyny. Obecnie istnieje już państwowy system pomocy ofiarom przestępstw, ale mimo to jest wiele sytuacji, w których tylko Fundacja może wesprzeć poszkodowanego.

Zarząd Fundacji, na którego czele stoi Monika Kulesza-Czupryn, działa społecznie, co do minimum ogranicza wydatki administracyjne. Praktycznie wszystkie gromadzone środki Fundacji przeznaczane są na finansową pomoc ofiarom przestępstw.

A pieniądze pozyskiwane są między innymi z orzekanych przez sądy nawiązek i świadczeń pieniężnych (art.39 punkt 6 i 7 kk). Pieniądze przechodzą na rzecz Fundacji również w przypadkach skazania za przestępstwa określone w art.173,174,177,178a kk (art.49a kk) i 355 kk (art.47a kk).

Ponadto konto Fundacji zasilane jest również w przypadku gdy: zostanie zasądzenie odstąpienia od wymierzenia kary (art. 49 kk), warunkowe umorzenie postępowania (art.67 § 3 kk) i warunkowe zawieszenie wykonania kary (art.72 §2) Działalność Fundacji jest pod stałą kontrolą Zarządu.

Działalność Fundacji sprawdza również Ministerstwo Sprawiedliwości.

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet,

Meet Spire Expert Agents

Fundraising experience for your donors