Aktualności

Otwarty dialog na rzecz mediacji – Ministerstwo Sprawiedliwości rozpoczyna współpracę ze środowiskiem mediacyjnym

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza przedstawicieli środowiska mediacyjnego do udziału w Otwartym dialogu na rzecz mediacji. To pierwsza tego typu inicjatywa skierowana do mediatorów, ośrodków i stowarzyszeń mediacyjnych, fundacji, organizacji pozarządowych oraz uczelni.

Mediacja odgrywa kluczową rolę w polskim systemie prawa, stanowiąc alternatywną do postępowań sądowych metodę rozwiązywania konfliktów. Ministerstwo dostrzega potrzebę podjęcia przekrojowych działań ukierunkowanych na upowszechnienie mediacji, jej profesjonalizację, zwiększenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie, a także stworzenie legislacyjnej przestrzeni dla rozwoju mediacji. Upowszechnienie mediacji, przy odpowiednim wsparciu ustawodawcy, jak również środowiska mediacyjnego, zwiększy efektywność wymiaru sprawiedliwości.

Każdy podmiot zainteresowany udziałem w Otwartym dialogu na rzecz mediacji ma możliwość zgłoszenia postulatu, zgodnie z instrukcją przedstawioną poniżej.

Otrzymane postulaty zostaną opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Zapewni to przejrzystość dialogu, a równocześnie umożliwi wszystkim zainteresowanym zapoznanie się z różnorodnością zgłoszonych pomysłów. W ramach Otwartego dialogu planowane jest również spotkanie Ministry Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz z przedstawicielami środowiska. Przedmiotem spotkania będzie omówienie zgłoszonych postulatów oraz możliwości i zasadności ich wdrożenia.

Postulaty zgłaszać można do dn. 30 lipca 2024 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości