Statut Fundacji

Statut Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw

Tekst jednolity 

§ 1

1. Aktem notarialnym sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Warszawie w dniu 07 listopada 1985 r. (repertorium „A " nr 1-8533/85) zawierającym oświadczenie woli o utworzeniu fundacji, wyrażone przez reprezentantów »Przedsiębiorstwa Państwowego „WYDAWNICTWO PRAWNICZE" w Warszawie« - zwanego dalej, w treści niniejszego Statutu, „Fundatorem" - ustanowiona została FUNDACJA POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW zwana dalej, w treści niniejszego Statutu, „Fundacją".

2. Następcą prawnym Fundatora jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „WYDAWNICTWO PRAWNICZE LEXISNEXIS Sp. z o.o.".

§ 2

1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego polegającą na udzielaniu pomocy finansowej ofiarom przestępstw.

2. Fundacja prowadzi wyłącznie działalność nieodpłatną.

§ 3

1. Fundacja działa na podstawie

1) przepisów Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21, poz.97 - z późniejszymi zmianami) - i

2) przepisów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) - oraz

3) postanowień niniejszego Statutu Fundacji, zwanego dalej, w treści niniejszego dokumentu „ Statutem ".

2. Fundacja posiada osobowość prawną, będąc wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy w XX Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego - zwanym dalej, w treści Statutu, „Sądem Rejestrowym" - do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000119705.

§ 4

Fundacja prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Siedziba Fundacji znajduje się w mieście stołecznym Warszawie.

§ 6

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Sprawiedliwości.

§ 7

1. Celem Fundacji jest udzielanie pomocy finansowej pokrzywdzonym przestępstwami.

2. Za pokrzywdzonych uważane będą osoby, które stały się bezpośrednimi ofiarami przestępstw, a gdy w wyniku przestępstwa nastąpiła śmierć tych osób - także ich osoby najbliższe, które pozostawały na utrzymaniu zmarłych, jeśli znajdują się w trudnej sytuacji materialnej.

§ 8

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) udzielanie pomocy finansowej pokrzywdzonym;

2) prowadzenie akcji propagandowej zapobiegającej w przyszłości źródłom szkody, a w tym wskazującej na czynniki kryminogenne oraz na konieczność ochrony obywateli, jak również pozyskiwanie darczyńców.

§ 9

Fundacja może udzielić pomocy finansowej, zwanej dalej „pomocą", obywatelom polskim i cudzoziemcom pokrzywdzonym przestępstwem popełnionym na terytorium Polski po dniu ustanowienia Fundacji.

§ 10

Pomoc może być udzielona, jeśli pokrzywdzony:

1) doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w wyniku których całkowicie lub częściowo utracił zdolność do pracy zarobkowej - albo

2) utracił opiekuna lub żywiciela - albo

3) poniósł straty materialne.

§ 11

Warunkiem przyznania pomocy jest brak możliwości uzyskania przez pokrzywdzonego odszkodowania od sprawcy przestępstwa, jak też świadczeń w pełni rekompensujących szkodę, przysługujących z innych źródeł takich jak ubezpieczenie społeczne, majątkowe, osobowe.

§ 12

Udzielenie pomocy polegać będzie na:

1) zwrocie - częściowym lub całkowitym – kosztów  Statut Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw - str. 4

a) leczenia, rehabilitacji, protez i innych niezbędnych wydatków związanych z leczeniem;

b) pogrzebu ofiary przestępstwa;

2) przyznaniu jednorazowego świadczenia pieniężnego.

§ 13

Fundacja ustala wysokość udzielonej pomocy biorąc pod uwagę

1) stopień uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia,

2) rozmiary doznanej szkody - oraz

3) sytuację majątkową i życiową pokrzywdzonego - a także

4) ewentualne przyczynienie się pokrzywdzonego do popełnienia przestępstwa.

§ 14

1. Podstawą do udzielenia pomocy przez Fundację jest wniosek pokrzywdzonego złożony w ciągu 2. lat od daty popełnienia przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu - w przypadku popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu wniosek pokrzywdzonego złożony w ciągu 1. roku od tej daty.

2. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji może rozpatrzyć wniosek złożony po terminach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 15

Pokrzywdzony ubiegający się o przyznanie mu pomocy zobowiązany jest przedstawić Fundacji dokumenty dotyczące popełnienia przestępstwa i wskazać inne dowody potwierdzające wyrządzenie mu szkody, jak też dotyczące okoliczności mających wpływ na ustalenie wysokości pomocy, a także złożyć oświadczenie o swoim stanie majątkowym i rodzinnym.

§ 16

Przyznanie pomocy może być wstrzymane do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia na właściwej drodze uprawnień do odszkodowania należnego od sprawcy szkody jak też do świadczeń rekompensujących szkodę, przysługujących z innego tytułu (§11 niniejszego Statutu).

§ 17

Pokrzywdzonemu znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej może być przyznana pomoc w formie zaliczki podlegającej zwrotowi w razie uzyskania przez pokrzywdzonego odszkodowania od sprawcy szkody lub z innych źródeł.

§ 18

1. Realizacja celów Fundacji znajduje zabezpieczenie materialne w majątku Fundacji.

2. Majątek Fundacji stanowi

1) fundusz założycielski Fundacji określony w notarialnym akcie ustanowienia Fundacji - oraz

2) środki materialne pozyskane przez Fundację.

3. Przedmiotem darowizn i zapisów na rzecz Fundacji mogą być

1) środki trwałe - oraz

2) prawa - jak również

3) papiery wartościowe i środki obrotowe.

§ 19

1. Środki obrotowe Fundacji służące bieżącej realizacji celów pochodzą:

1) ze sponsoringu i darowizn,

2) z zasądzanych od sprawców przestępstw nawiązek i innych świadczeń pieniężnych wynikłych z orzeczeń sądowych,

3) z dotacji na zadania celowe,

4) z zapisów testamentowych,

5) z wpływów z tytułu sprzedaży rzeczowych darów i zapisów,

6) z odsetek od posiadanych przez Fundację lokat na rachunkach bankowych,

7) z dywidend od posiadanych przez Fundację akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego,

8) z dochodowego użytkowania majątku Fundacji - w tym z praw posiadanych przez Fundację,

9) ze zbiórek publicznych i stanowią fundusz Fundacji.

2. Środki finansowe Fundacji mogą być pomnażane przede wszystkim poprzez inwestowanie

1) na lokatach terminowych,

2) w papierach wartościowych,

3) na rachunkach inwestycyjnych,

4) w funduszach powierniczych,

5) w akcjach spółek giełdowych.

3. Uchwały w sprawie

1) sposobu zagospodarowania środków trwałych - oraz

2) inwestowania środków wskazanych w ust. 2 pkt. pkt. 2-5 niniejszego paragrafu podejmuje Zarząd Fundacji.

§ 20

1. Majątkiem i dochodami Fundacji administruje Zarząd Fundacji.

2. Fundacja gromadzi środki finansowe na rachunkach w bankach mających siedzibę na terytorium RP.

3. Fundacja może dodatkowo zawierać umowy na założenie:

1) wyodrębnionego, celowego rachunku bankowego - lub

2) subkonta na posiadanych rachunkach bankowych.

4. Rachunkami bankowymi Fundacji dysponuje Zarząd Fundacji.

5. Analizy działalności finansowej Fundacji dokonują specjaliści z zakresu rewizji gospodarczej działający z mandatu Zarządu Fundacji.

§ 21

Działalnością Fundacji kieruje Zarząd Fundacji, zwany w treści niniejszego Statutu „Zarządem", składający się od 5. do 11. członków - w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

§ 22

1. Członków Zarządu - w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego powołuje, za ich zgodą, Fundator.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

§ 23

Fundator, członkowie organów Fundacji, członkowie zespołów orzekających i pracownicy Fundacji - a także osoby pozostające z wyżej wymienionymi

* w związku małżeńskim - albo

* w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej - oraz w linii bocznej do drugiego stopnia - jak również

* w powiązaniu wynikającym z przysposobienia - oraz opieki - a także kurateli zgodnie z dyspozycją art. 20 pkt.pkt. 7a, 7b, 7c i 7d Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 - z późniejszymi zmianami) pozbawieni są prawa

1) pozyskiwania od Fundacji pożyczek – oraz

2) uzyskiwania zabezpieczenia własnych zobowiązań na majątku Fundacji - a także

3) pozyskiwania składników majątkowych Fundacji - w szczególności pod tytułem darmym lub na warunkach preferencyjnych - jak również

4) nieodpłatnego wykorzystywania składników majątkowych Fundacji w jakiejkolwiek formie – i

5) nabywania od Fundacji towarów i usług.

§ 24

Zarząd może tworzyć ośrodki zamiejscowe Fundacji, zwane w treści niniejszego Statutu „ośrodkami".

§ 25

1. W sprawach dotyczących rozstrzygnięcia indywidualnych wniosków o przyznanie pomocy decydują zespoły orzekające - zwane w treści niniejszego Statutu „zespołami orzekającymi" - składające się

1) w Warszawie - z trzech członków Zarządu - a

2) w ośrodkach - z trzech osób powoływanych przez Zarząd zwykłą większością głosów.

2. Uchwały Zarządu w przedmiocie powoływania

1) ośrodka Fundacji - oraz

2) składów zespołów orzekających i ich przewodniczących podejmowane są większością co najmniej 3. głosów.

3. W innych sprawach niż wymienione w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu - uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów.

§ 26

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają łącznie przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu i jeden członek Zarządu.

§ 27

Kontrolę finansową Fundacji sprawuje Komisja rewizyjna, składająca się od 3. do 5. osób, powoływanych za ich zgodą przez Fundatora.

§ 28

Członkowie Zarządu i członkowie Komisji rewizyjnej oraz członkowie zespołów orzekających w ośrodkach sprawują funkcje nieodpłatnie.

§ 29

1. Fundator może wprowadzić do Statutu zmiany dotyczące

1) struktury organizacyjnej Fundacji - i

2) powoływania organów innych niż Zarząd - a także

3) zakresu i rodzajów pomocy - oraz

4) warunków jej przyznawania i sposobu świadczenia.

2. Zmiany postanowień Statutu podlegają zatwierdzeniu przez Sąd Rejestrowy.

§ 30

1. Likwidacja Fundacji nastąpić może w konsekwencji braku środków na prowadzenie działalności statutowej - po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd i przedłożenia jej Fundatorowi do zatwierdzenia.

2. Uchwała Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji wymaga dla swej ważności podjęcia większością ¾ wszystkich członków Zarządu.

3. Uchwała Zarządu o likwidacji Fundacji

1) wskaże osobę lub osoby na rzecz, których przekazany zostanie pozostały majątek Fundacji - oraz

2) wyznaczy likwidatora Fundacji.

4. Zatwierdzona przez Fundatora uchwała Zarządu w sprawie likwidacji Fundacji przekazana zostanie niezwłocznie

1) organowi nadzorującemu Fundację - oraz

2) Sądowi Rejestrowemu.

W imieniu Fundatora - Wydawnictwa Prawniczego LexisNexis Sp. Z o.o.: 

Prawa autorskie

Prawa autorskie do witryny oraz materiałów zawartych w niniejszym Serwisie posiada wyłącznie F.P.O.P., chyba że podany jest inny autor.

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw

Ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa

3 piętro, siedziba firmy Wolters Kluwer Polska

Tel. +48 789 172 989

biuro@fpop.org.pl, www.fpop.org.pl